تبلیغات
سایت تخصصی اخبار ومطالب حقوقی «حقوق یار» حقوقدانان سابق - قدیمی‌ترین و اولین قانون نوشته شده مربوط به چه كسانی بوده و در كجا نگهداری می‌شود.

اولین قانون در مشرق زمین با مغرب زمین از لحاظ تاریخی متفاوت باشد. در شرق باستان اولین قانون تقریباً جامع قانون حمورابی منسوب به پادشاهی از كشور بابل در كنار نهر فرات به 1686 الی 1728 قبل از میلاد بر می‌گردد كه دارای 28 ماده بوده است.

این قانون كه به لاتینی و سپس به فرانسوی در 1902 توسط پ. شیل ترجمه شده در موزه لوور پاریس موجود است.
یكی دیگر قانون مانوئی‌ها كه به 13 الی 14 قرن قبل از میلاد بر می‌گردد و در كشور هند و شرق دور بود.
دیگری قانون بوخوریس كه در مصر قدیم تدوین شده است كه بعد از قانون حمورابی و متأثر از آن بود.
امّا در اروپا و غرب اولین قانون جامع و همه‌‌گیر در حقوق روم نضج و شكل گرفته است و از تأسیس شهر روم در سال 754 قبل از میلاد شروع و تا سال 509 قبل از میلاد اولین دورة آن بنام دوران پادشاهی است می‌باشد. كه الان رژیم حقوقی، رومی، ژرمنی كه الآن در اروپای شرقی و مركزی و سایر كشورها برقرار است و سایر مكاتب حقوقی نیز از آن متأثرند همان حقوق و قانون روم قدیم است كه احیاء‌ شده است.
نكته ای كه باید بدان توجه داشت این است كه تاریخ قانون و حقوق به صورت جامع در مشرق زمین به 17 قرن قبل از میلاد برمی‌گردد در حالی كه غرب و اروپا به 3 ـ 4 قرن بعد ازمیلاد بر می‌گردد و نكته دیگر این كه در قوانین مشرق زمین اندیشه الهی و توحیدی حاكم است، امّا در قوانین و حقوق غرب از اندیشة الهی خبری نیست.