تبلیغات
سایت تخصصی اخبار ومطالب حقوقی «حقوق یار» حقوقدانان سابق - روش عملی صدور اجرائیه و عملیات اجرائی
دوشنبه 19 دی 1390

روش عملی صدور اجرائیه و عملیات اجرائی

   نوشته شده توسط: قاسم اربابی    نوع مطلب :حقوق عمومی ،حقوق خصوصی ،

اجرای ثبت

درخواست اجراء مفاد اسنا رسمی از مراجع ذیل بعمل می آید ،در موارد زیر دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مراجع صدور اجرائیه میباشند :

۱٫ در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا ء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط مالک و مستأجر) اعم از اینکه مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا نشده باشد از دفترخانه ای که سند را ثبت کرده است . در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجراء مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند ( بند الف ماده یک آئین نامه اجراء ) .

اجرای ثبت

درخواست اجراء مفاد اسنا رسمی از مراجع ذیل بعمل می آید ،در موارد زیر دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مراجع صدور اجرائیه میباشند :

۱٫ در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا ء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط مالک و مستأجر) اعم از اینکه مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا نشده باشد از دفترخانه ای که سند را ثبت کرده است . در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجراء مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند ( بند الف ماده یک آئین نامه اجراء ) .

…..

در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به منقول و سایر تعهدات ( به استثنای غیر منقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیر منقول که به ثبت دفتر املاک رسیده از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند ( بند ج ماده یک آئین نامه اجراء ـ ماده ۲ قانون ازدواج ـ ماده ۱۵ نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب ۱۳۱۰ )

۳٫ نسبت به مواردیکه موجر با درخواست وصول وجه قبوض اقساطی ، فسخ ویا تخلیه مورد اجاره را بخواهد ، مرجع صدور اجرائیه ، دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند است ( بند ماده۱ آئین نامه اجرا ) د راین حالت باید قبوض اقساطی بقیه مدت ضمیمه تقاضا نامه شود .

۴٫ در مواردیکه طلبکار بخواهد از شرط مندرج در سند ( هر نوع که باشد ) استفاده کند ، مرجع صدور اجرائیه نسبت به قبوض اقساطی دفتر خانه مربوطه است ( با توضیح به اینکه با ادعای گم شدن قبوض اقساطی اجرائیه صادر نخواهد شد )

·در موارد زیر ادارات ثبت مرجع صدور اجرائیه میباشند :

۱٫ اجرائیه مربوط به قبوض اقساطی بدون قید و شرط و یااینکه طلبکار نخواهد از شرط مندرج در سند استفاده کند . (در این مورد باید عین تصویر گواهی شده قبوض اقساطی و سند پیوست درخواست باشد ) .

۲٫ اجرائیه مربوط به چک بانکی .

۳٫ اجرائیه مربوط به ماده ۱۰۳ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ .

۴٫ اجرائیه مربوط به برگ وثیقه انبارهای عمومی . ( روی اوراق اجرائی اسناد وثیقه )

۵٫ اجرائیه مربوط به ماده ۱۰ مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمان ها .

۶٫ اجرائیه مربوط به عوارض شهرداری موضوع ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۴۵ .

۷٫ اجرائیه مربوط به عوارض موضوع تبصره یک ماده ۱۳ و ماده ۲۸ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۴۷ .

۸٫ اجرائیه موضوع ماده ۱۱ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب ۴۸ و تبصره ۶۳ ماده واحده قانون بودجه اصلاحی ۵۲ وبودجه سال ۵۳ .

۹٫ اجرائیه درمورد وصول آب بهاء از استفاده کنندگان از آب موضوع ماده واحده مصوب سال ۴۶ قانون وصول بهاء آب سازمانها و شرکتهای تابع وزارت آب و برق .

۱۰٫ اجرائیه در مورد وصول آب بهاء طبق ماده ۵۳ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷ .

۱۱٫ اجرائیه در مورد اجرای احکام دادگاههای نظامی نسبت به محکومیتهای نقدی تصویبنامه شماره ۸۴۸۶ مصوب مرداد ۴۳ مستند به ماده ۴۲۵ قانون دادرسی و کیفر ارتش .

۱۲٫ اجرائیه موضوع لایحه قانونی بازسازی روستاهای کشور مصوب سال ۵۸ شورای انقلاب و ماده ۱۱ آئین نامه مبوط به برخورداری ساکنان روستاها از تسهیلات اعتباری و بانکی در زمینه ساختمان واحدهای مسکونی مصوب ۱۳۵۹ .

۱۳٫ اجرائیه مربوط به قانون راجع به اعتبار اجرا، اسناد عادی که از طرف گیرندگان وام بدون وثیقه که از طرف شرکتهای تعاونی روستائی و اتحادیه های تعاونی روستائی و شرکتهای تعاونی کشاورزی و اتحادیه های تعاونی کشاورزی به اشخاص پرداخت میشود ) .

۱۴٫ اجرائیه های مربوط به قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستائی عشایری و صیادی به اعضاء و تبصره آن .

۱۵٫ اجرائیه های موضوع ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۶۲ و ماده ۱۱ آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره آن مصوب سال ۶۲ ( تصویبنامه ۸۸۶۲۰ هیأ ت وزیران و ماده ۱۵ اصلاحی قانون مزبور مصوب سال ۶۶ ) .

روش عملی صدور اجرائیه هنگامی که مرجع صدور اجرائیه اداره ثبت میباشد

بستانکار با در دست داشتن مدارک خود به اداره ثبت مراجعه و تقاضانامه صدور اجرائیه را که فرم چاپی و از اوراق بهاءدار است خریداری و تکمیل و امضاء و سپس با مدارک خود به قسمت اجرای ثبت تحویل میدهد ، اجرای ثبت نسبت به تکمیل فرم اجرائی در ۳ برگ اقدام و پس از امضا، مسئول مربوطه و ثبت در دفتر رپرتوار جهت تعیین کلاسه و در دفتر عملیات اجرائی شماره کلاسه و شماره دفتر عملیات اجراء در اوراق اجرائی منعکس و دو نسخه جهت ابلاغ به مأمور اجرا ء تحویل میگردد ، مأمور اجراء و ابلاغ به محل اقامت بدهکار که در اوراق اجرائی قید شده مراجعه و یکبرگ اجرائیه را به بدهکار با احراز هویت تسلیم و در برگ دوم با اخذ امضاء یا اثر انگشت رسید دریافت و مراتب ابلاغ را در برگ ثانی با خط خوانا و جوهر ثابت با قید ساعت و تاریخ و مشخصات کامل قید و گواهی و امضاء مینماید . مأمور اجرا برگ اجرائیه ابلاغ شده را ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ دریافت باید به متصدی صدور اجرائیه تسلیم نماید و متصدی اجرا پس از انعکاس ابلاغ در دفتر عملیات اجرا ، برگ اجرائیه ابلاغ شده را به بایگانی اجرا ارسال تا پرونده ضمیمه و جهت گواهی صحت ابلاغ روی برگ اجرائیه نزد متصدی اجرا ارسال و پس از تأیید رئیس اجرا مراتب ابلاغ طی اخطار به بستانکار ابلاغ و بستانکار طریقه وصول طلب خود را به اجرا اعلام مینماید.

توضیح ـ چنانچه بدهکار مقیم حوزه دیگر باشد ، برگهای اجرائی ظرف ۲۴ ساعت به ثبت محلی که بدهکار مقیم آنجاست ارسال و نیابت اجرائی داده میشود . مدیر ثبت محل مکلف است طبق مقررات آئین نامه اجرا اقدام نماید .