تبلیغات
سایت تخصصی اخبار ومطالب حقوقی «حقوق یار» حقوقدانان سابق - نحوه اجرای احكام
پنجشنبه 3 شهریور 1390

نحوه اجرای احكام

   نوشته شده توسط: قاسم اربابی    نوع مطلب :حقوق عمومی ،حقوق خصوصی ،حقوق جزا و جرم شناسی ،

جرای احكام آخرین مرحله دادرسی كیفری و حقوقی و هدف نهائی آن  است . احكامی به مرحله اجراء در خواهد آمد كه لازم الاجرا گردیده باشد و احكام لازم الاجراء عبارتند از:........

اجرای احكام آخرین مرحله دادرسی كیفری و حقوقی و هدف نهائی آن  است . احكامی به مرحله اجراء در خواهد آمد كه لازم الاجرا گردیده باشد و احكام لازم الاجراء عبارتند از:

  1- حكم قطعی دادگاه بدوی

  2- حكم دادگاه بدوی كه در مهلت مقرر تجدیدنظر خواهی نشده و یا اگر تجدیدنظر خواهی شده اعتراض رد شده

  3- حكم دادگاه بدوی كه مورد تأیید مرجع تجدیدنظر قرار گرفته

  4- حكمی كه دادگاه تجدیدنظر پس از نقض حكم دادگاه بدوی صادر می كند.

 

الف)اجرای احکام کیفری

 

اجرای احكام كیفری توسط دادسراهای عمومی و انقلاب كه در معیت دادگاههای عمومی و انقلاب باشد توسط دادیار اجرای احكام صورت می گیرد و در دادگاههای بخش توسط دادگاه صادر كننده حكم انجام می شود.

 

ترتیب اجرای احكام كیفری :

1-   اجرای حكم توسط دادسراهای عمومی و انقلاب كه در معیت دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد بوسیله قاضی اجرای احكام صورت می گیرد و در دادگاههای بخش توسط دادگاه صادر كننده رأی یا دادگاه جانشین انجام می شود.

2-   اجرای احكام كیفری بوسیله مأموران یا سازمان دولتی و یا عمومی بعمل می آید و مقام قضائی مجری حكم دستور اجراء و آموزش لازم و نظارت كامل بر چگونگی اجرای حكم و اقدامات آنان بعمل می آورد.

3-   عملیات اجرای حكم پس از صدور دستور مقام قضائی مجری حكم شروع و به هیچ وجه متوقف نمی شود مگر در مواردی كه دادگاه صادر كننده حكم در حدود مقررات دستور توقف اجرای حكم صادر نماید.

4-   مواردی كه تأخیر در اجرای حكم بموجب قانون پیش بینی شده در مواد 288 و 291 قانون آئین دادرسی كیفری و مواد 262 و 292 و 91 قانون مجازات اسلامی ذكر گردیده جهت اطلاع بیشتر به این مواد قانونی مراجع شود.

5-   احكام كیفری یا شامل شلاق یا حبس یا جزای نقدی و یا دیه و یا مجازات شرعی از قبیل قصاص نفس یا قصاص عضو یا اعدام یا تبعید است.

6-   اجرای حكم شلاق طبق مواد 288 و 290 قانون آئین دادرسی كیفری انجام می شود جهت اطلاع بیشتر این مواد قانونی مراجعه شود.

7-   اشخاصی كه به حبس محكوم می شوند با اعلام نوع جرم و میزان محكومیت برای تحمل كیفر توسط قاضی اجرای احكام به زندان معرفی می شوند.

8-   در اجرای حكم به جزای نقدی میزان محكوم به باید به حساب خزانه دولت واریز و برگ رسید آن  پیوست پرونده شود ، اگر محكوم“ علیه جریمه خود را پرداخت ننماید به زندان معرفی می شود و به ازاء هر یكصد هزار ریال یك روز در زندان تحمل كیفر می نماید.

9-   چگونگی پرداخت دیه و مهلت آن بدین شرح است: دیه قتل عمد یكسال پس از قتل. دیه شبه عمد و صدمات شبه عمد ظرف دو سال از تاریخ وقوع جرم و دیه خطای محض ظرف مدت سه سال از تاریخ وقوع جرم كه دیه قتل عمد و شبه عمد بعهده جانی و دیه خطای محض با شرایطی بعهده عائله می باشد.

10- اجرای حكم قصاص نفس یا اعدام و یا رجم و یا صلب طبق ماده 293 آئین دادرسی كیفری به مرحله اجراء در خواهد آمد . برای اطلاع بیشتر به این ماده قانونی مراجعه شود.

11- اشخاصی كه به تبعید محكوم شده اند به محل اعزام و مراتب به دادگاه و نیروی انتظامی محل ابلاغ شود.

12- كلیه ضابطین دادگستری و نیروهای انتظامی ، نظامی و رؤسای  سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و یا مؤسسات عمومی در حدود وظایف خود مكلفند دستورات مراجع قضائی را در مقام اجرای احكام رعایت نمایند تخلف از انجام دستور مستوجب مجازات مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامی می باشد.

13- برای اطلاعات بیشتر به قانون آئین دادرسی كیفری دادگاههای عمومی و انقلاب و سایر قوانین مرتبط راجعه و یا با وكیل و مشاور حقوقی مذاكره نمایند.

 

 

ب) اجرای احکام حقوقی

اجرای احكام حقوقی هیچ حكمی از احكام دادگاهها به مرحله اجراء گذاشته نمی شود مگر اینكه قطعی شده و یا قرار اجرای موقت آن  در مواردیكه قانون تعیین می كند صادر شده باشد و به محكوم“ علیه یا وكیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ و محكوم له و یا قائم مقام قانونی یا نماینده او كتباً از دادگاه تقاضای اجرای حكم را نماید .

 

ترتیب اجرای احکام حقوقی:

1-   هیچ حكمی از احكام دادگاهها به مرحله اجراء گذاشته نمی شود مگر اینكه قطعی یا قرار اجرای موقت آن  در مواردی كه قانون تعیین می كند صادر شده باشد.

2-   احكام دادگاهها وقتی بموقع اجراء گذاشته می شود كه به محكوم“ علیه یا وكیل و یا قائم مقام قانونی او ابلاغ و محكوم له یا قائم مقام قانونی یا نماینده او كتباً از دادگاه تقاضای اجرای حكم را نمایند.

3-     اجرای حكم با صدور اجرائیه بعمل می آید ، مگر اینكه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

4-   صدور اجرائیه با دادگاه بدوی می باشد و برگهای به تعداد محكوم علیهم بعلاوه دو نسخه صادر می شود كه یك نسخه در پرونده اصلی و یك نسخه آن  پس از ابلاغ در پرونده اجرای احكام و یك نسخه در هنگام ابلاغ به محكوم“ علیه داده می شود.

5-     اجرای حكم تحت نظارت دادگاه صادر كننده رأی از طریق مدیر اجراء و توسط مأمور اجراء به مرحله اجراء درخواهد آمد.

6-   همینكه اجرائیه به محكوم“ علیه ابلاغ شد مكلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را اجراء نماید یا ترتیبی برای پرداخت محكوم به را بدهد و یا مالی را معرفی نماید كه استیفاء محكوم به از آن  میسر باشد و اگر در این مدت مدلول حكم را اجراء ننماید محكوم له می تواند درخواست كند كه از اموال محكوم“ علیه معادل محكوم به را توقیف نماید وفروش اموال منقول و یا غیرمنقول از طریق زاید بعمل می آید.

7-   در مواردی كه حكم دادگاه جنبه اعلام و مستلزم عملی از طرف محكوم“ علیه نیست از قبیل اعلان اصالت یا بطلان سند نیازی به صدور اجرائیه نمی باشد.

8-   در مواردیكه سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به طرف دعوی نبوده ولی اجرای حكم باید بوسیله آنها صورت گیرد نیاز به صدور اجرائیه نیست و سازمانهای مذكور موظفند به دستور دادگاه حكم را اجراء نمایند.

9-   از حقوق و مزایای كاركنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شركتهای دولتی و شهرداریها و بانكها و شركتها و بنگاههای خصوصی و نظایر آن در صورتیكه محكوم“ علیه دارای زن یا فرزند باشد یك چهارم و اگر زن و فرزند نداشته باشد یك سوم آن  توقیف می گردد.

10- حكمی كه موضوع آن  معین نیست قابل اجراء نخواهد بود و هرگونه اشكال یا ابهام و یا ایجاد اختلالی در نحوه اجرای احكام پیش بیاید دادگاه صادر كننده حكم اقدام به رفع اشكال و ابهام می نماید.

11- چنانچه موضوع حكم استرداد مال یا مطالبه باشد محكوم“ علیه از استرداد و یا پرداخت خودداری كند بدرخواست محكوم له و تا اجراء مفاد حكم و یا احراز اعتبار محكوم“ علیه بازداشت خواهد شد.

12- برای اطلاعات بیشتر به قانون اجرای احكام مدنی مراجعه و یا با وكیل و مشاور حقوقی مذاكره نمائید