تبلیغات
سایت تخصصی اخبار ومطالب حقوقی «حقوق یار» حقوقدانان سابق - وظایف دیوان عالی کشور
شنبه 17 مهر 1389

وظایف دیوان عالی کشور

   نوشته شده توسط: قاسم اربابی    

این دیوانعالی ترین مرجع قضائی كشور است و ناظر بر حسن اجرای قوانین در محاكم، ایجاد وحدت رویة قضائی و مرجع تجدید نظر احكام صادرة محاكم نظامی 1 و احكام مهم دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد . علاوه بــــر این ، برابر بند 10 از اصل 110 قانون اساسی ، دیوانعالی كشور صلاحیت رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور از وظائف قانونی را دارد.
مقرّ اصلی این دیوان در شــهر تـهران و دارای شعب متعدد است ، رئیس قوة قضائیه لدی الاقتضاء می تواند شعبی در شهرستانها تأسیس نماید.
در حال حاضر دیوانعالی كشور 42 شعبه دارد سه شعبه در مشهد وپنج شعبه درقم و بقیه در تهرانند . هر شعبه با دو قاضی (یك رئیس و یك مستشار) تشكیل می شود و می تواند یك عضو معاون داشته باشد كه در صورت لزوم وظائف هر یك از دو عضو شعبه را عهده دار می شود . حق انشاء رأی با رئیس و مستشار است. همچنین در دیوانعالی كشور شعبی تحت عنوان شعبه تشخیص وجود دارد كه وظیفه آن بررسی آرای قطعی صادره از محاكم كه نسبت به آن درخواست تجدیدنظر شده است، از حیث اینكه رأی خلاف بین قانون و شرع صادر نشده باشد. چنانچه شعبه تشخیص وجود خلاف بین را احراز نماید رأی را نقض و رأی مقتضی صادر می نماید، چنانچه وجود خلاف بین را احراز نكند قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر خواهد نمود. تصمیمات یادشده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی و غیرقابل اعتراض می باشد. مگر اینكه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رأی صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد كه در این صورت جهت رسیدگی به مرج صالح ارجاع خواهد شد.
در كنار دیوانعالی كشور دادسرای دیوانعالی كشور یا دادستانی كل كشور متشكل از رئیس (دادستان كل كشور) و معاونان اول و دوم و تعدادی دادیار است كه در معیت دیوانعالی كشور انجام وظیفه می نماید .

  نحوه رسیدگی دیوانعالی كشور : نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم وظیفه اصلی و اساسی دیوان عالی کشور است که از طریق نقض و ابرام احکام در مورد آرائی که قابل فرجام خواهی یا تجدید نظر در دیوان عالی کشور است اعمال می شود .