.در عقد رهن اگر بعد از ایجاب و قبول مرتهن فوت كند:

۱)عقد منفسخ می شود.
۲)عقد قبلا واقع شده و عین مرهونه به تصرف وراث داده می شود.
۳)عقدی واقع نشده و اثر ایجاب و قبول زایل می شود.
۴)راهن حق فسخ عقد را خواهد داشت.

۲.اتومبیلی با سرعت غیرمجاز در حال حركت است. شخصی عمدا خود را در مسیر اتومبیل انداخته و مصدوم می شود. جبران خسارت بر عهده چه كسی است؟

۱)بر عهده خود مصدوم است و راننده مسوولیتی ندارد.
۲)مسوولیت بین دو نفر به تساوی تقسیم می شود.
۳)مسوولیت به نسبت میزان دخالت هر یك از طرفین بین آنها تقسیم می شود .
۴)راننده مسوول است چون سرعت غیر مجاز داشته است .

۳.اگر مالی كه موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف یا ناقص شود خسارت به عهده چه كسی است ؟

۱)از مال مقترض است .
۲)از مال مقرض است.
۳)فقط در صورتی كه مقترض تعدی و تفریط نموده باشد از مال مقترض خواهد بود.
۴)در صورتی كه فقط بر اثر آفات سماوی تلف یا ناقص شود از مال مقرض خواهد بود.

۴.كدام یك از معاملات زیر معتبر است ؟

۱)معامله مكره
۲)معامله مضطر
۳)معامله انسان مست
۴)معامله انسان بی هوش

۵.اشخاصی كه گاهی به فرض و گاهی به قرابت ارث می برند عبارتند از :

۱)پدر ، مادر ، زوج ، زوجه و كلاله امی
۲)پدر ، خواهر ، خواهرهای ابوینی یا ابی ، كلاله امی و زوج
۳)پدر ، مادر ، خواهر و خواهر های ابی یا ابوینی و كلاله امی
۴)پدر، دختر و دختر ها ، خواهر و خواهر های ابی یا ابوینی و كلاله امی

۶.اگر حصه یكی از دو شریك وقف باشد:

۱)متولی یا موقوف علیهم حق شفعه ندارند.
۲)فقط متولی حق شفعه دارد.
۳)فقط موقوف علیهم حق شفعه دارند.
۴)متولی و موقوف علیهم حق شفعه دارند.

۷.كدام یك از عبارات زیر نادرست است؟

۱)عقد بیع معلق صحیح است.
۲)عقد نكاح معلق باطل است.
۳)عقد ضمان معلق صحیح است.
۴)عقد اجاره معلق صحیح است.

۸. در كدام یك از عقود زیر علم اجمالی به مورد معامله كافی است؟

۱)عقد جعاله
۲)عقد رهن
۳)عقد قرض
۴)عقد نكاح

۹. كدام یك از اعمال حقوقی زیر را نمی توان به صورت شرط نتیجه ضمن عقد آورد؟

۱)طلاق
۲)عدم عزل وكیل
۳)وكالت
۴)صلح

۱۰ . چنانچه در عقد بیعی كه مبیع آن كلی است جنس و مقدار مبیع ذكر شود ولی وصف آن ذكر نگردد عقد بیع چه وضعیتی دارد؟

۱)صحیح است .
۲) قابل فسخ است .
۳) باطل است.
۴) صحیح است ولی فروشنده مجبور نیست فرد اعلای آن را ایفاء كند

۱۱. اگر بعد از عقد بیع و قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود ، بیع چه وضعیتی دارد ؟
۱)مشتری حق فسخ دارد.
۲)بیع منفسخ می شود.
۳)مشتری فقط حق مطالبه ارش دارد.
۴)چون عیب باید در حین عقد موجود باشد مشتری هیچ حقی ندارد.

۱۲. برای حداقل سن نكاح كدام گزینه صحیح است؟

۱)برای دختر ۱۳ سال تمام قمری و برای پسر ۱۵ سال تمام قمری
۲)برای دختر ۱۵ سال تمام شمسی و برای پسر ۱۵ سال تمام شمسی
۳)برای دختر ۹ سال تمام قمری و برای پسر ۱۵ سال تمام قمری
۴)برای دختر ۱۳ سال تمام شمسی و برای پسر ۱۵ سال تمام شمسی

۱۳. درخصوص اجاره مال مشاع كدام یك از گزینه ها صحیح است؟
۱)اجاره مال مشاع و تسلیم عین مستاجره جایز است.
۲)اجاره مال مشاع فقط با اجازه شریك جایز است.
۳)اجاره مال مشاع جایز نیست.
۴)اجاره مال مشاع بدون اذن شریك هم جایز است.

۱۴. شخصی كالایی را خریداری كرده و پس از انجام معامله متوجه می شود كه كالای خریداری شده معیوب است. خریدار پیش از اتخاذ هر گونه تصمیمی فوت می كند، در این صورت:

۱)ورثه فقط حق مطالبه ارش دارند.
۲)حق فسخ ورثه و نیز حق مطالبه ارش ساقط می شود.
۳)ورثه مختارند در فسخ معامله و یا مطالبه ارش
۴)ورثه فقط حق فسخ معامله را دارند.

۱۵. در حواله لازم است :

۱)محیل به محتال مدیون باشد.
۲)محیل به محال علیه مدیون باشد.
۳)محتال به محیل مدیون باشد.
۴)محال علیه به محیل مدیون باشد.

۱۶. اگر مشتری بعد از عقد ، مبیع را اجاره داده باشد و بیع مذكور به استناد یكی از خیارات فسخ شود:

۱)عقد اجاره صحیح است و بایع نمی تواند فسخ یا ابطال آن را بخواهد.
۲)عقد اجاره باطل است و بایع می تواند حكم بر بطلان آن را از دادگاه بخواهد.
۳)عقد اجاره غیرنافذ است و اعتبار آن مستلزم تنفیذ از ناحیه بایع است.
۴)عقد اجاره صحیح است اما بایع می تواند آن را فسخ كند.

۱۷. چنانچه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتكب اعمالی شود كه موجب ضرر مولی علیه است:

۱)دادستان می تواند منحصراً از اقربای صغیر قیم تعیین كند.
۲)با درخواست یكی از اقارب وی یا درخواست رئیس حوزه قضایی پس از اثبات در دادگاه ، دادگاه ولی مذكور را عزل و راساً قیم تعیین می نماید.
۳)ولی قهری ملزم می شود رعایت غبطه صغیر را بنماید و جبران ضرر كند.
۴)دادگاه حق عزل ولی قهری را ندارد و فقط می تواند ضم امین نماید.

۱۸. كدام یك از عقود زیر لازم است ؟

۱)عقد مزارعه
۲)عقد مضاربه
۳)عقد جعاله
۴)عقد وكالت

۱۹. اگر برخورد دو وسیله نقلیه خارج از اراده راننده ها باشد:

۱) خسارات بالمناصفه بین طرفین تقسیم می شود.
۲)هر كدام باید نصف خسارت دیگری را جبران كند.
۳)هر كدام باید خسارات دیگری را جبران كند.
۴)هیچكدام ضامن نیستند.

۲۰. اقرار سفیه در دعوای راجع به نسب و دعوای راجع به معاملات:

۱)در مورد اول موثر و در مورد دوم بی اثر است.
۲)در هر دو مورد بی اثر است و موثر نیست.
۳)در هر دو موثر است.
۴)در مورد اول بی اثر و در دومی موثر است.


آیین دادرسی مدنی


۲۱. كدام گزینه صحیح نیست ؟

۱)مرجع اعاده دادرسی اصلی دادگاه صادر كننده حكم است.
۲)اعتراض ثالث طاری به موجب دادخواست است.
۳)هیچ یك از قرارها قابل اعاده دادرسی نیست.
۴)اعتراض شخص ثالث مهلت ندارد.

۲۲. كدام گزینه صحیح است ؟

۱)چنانچه دادخواست تجدید نظر خارج از مهلت داده شود به موجب قراردادگاه صادر كننده رای بدوی رد می شود.
۲)رای دادگاه تجدیدنظر در هیچ صورتی غیابی محسوب نمی شود.
۳)ادعای جدید در مرحله تجدید نظر مسموع است.
۴)چنانچه دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت داده شود به موجب قرار دادگاه تجدید نظر رد می شود.

۲۳. ایرادات و اعتراضات باید....... به عمل آید مگر اینكه سبب ایراد متعاقباً حادث شود.

۱) بعد از اولین جلسه دادرسی
۲)قبل از جلسه رسیدگی
۳)تا اولین جلسه دادرسی
۴)تا پایان اولین جلسه دادرسی

۲۴. وكیلی كه به دادگاه دادخواست تقدیم كرده :

۱)تا قبل از اعلام ختم دادرسی می تواند استعفا بدهد.
۲)باید در زمانی استعفا دهد كه موجب تجدید جلسه نشود در غیر این صورت دادگاه به ا ین علت جلسه را تجدید نخواهد كرد.
۳)در صورتی استعفایش پذیرفته می شود كه به اطلاع موكل رسانده باشد.
۴)هر زمان بخواهد می تواند استعفا دهد و استعفایش موجب تجدید جلسه خواهد شد.

۲۵. دعاوی راجع به تركه متوفی تا زمانی كه تركه تقسیم نشده است:

۱)در دادگاه آخرین محل اقامت متوفی در ایران اقامه می شود.
۲)اگر خواسته راجع به مال غیرمنقول باشد در دادگاه محل وقوع مال اقامه می شود.
۳)اگر خواسته راجع به دین باشد در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه می شود .
۴)در دادگاه محل اقامت ورثه اقامه می شود.

۲۶. دادگاه در چه صورتی به نظریه كارشناسی ترتیب اثر نمی دهد؟

۱)فقط در صورتی كه با اوضاع و احوال محقق و معلوم موضوع دعوی مطابقت نداشته و مورد اعتراض هم قرار گرفته باشد.
۲)در صورتی كه خوانده به آن اعتراض كرده باشد.
۳)در صورتی كه با اوضاع و احوال منطبق نباشد.
۴)در صورتی كه مورد اعتراض خواهان قرار گیرد.

۲۷. حداقل فاصله زمانی تاریخ ابلاغ احضاریه به گواه با جلسه رسیدگی چند روز است ؟

۱) سه روز
۲)پنج روز
۳)هفت روز
۴)ده روز

۲۸. چنانچه پس از تردید یا انكار سند خوانده نسبت به همان سند ادعای جعل نماید دادگاه به كدام یك رسیدگی خواهد كرد؟

۱)به انكار یا تردید و جعل هر سه رسیدگی خواهد كرد.
۲)فقط به انكار یا تردید رسیدگی خواهد نمود.
۳)فقط به ادعای جعل رسیدگی می كند.
۴)دادگاه مخیر است به هر كدام از ادعاها رسیدگی كند.

۲۹. در صورتی كه محكوم علیه غیابی بخواهد درخواست جلب ثالث كند باید:

۱)از محكوم علیه غیابی دادخواست جلب ثالث پذیرفته نمی شود.
۲)دادخواست اعتراض ( واخواهی ) را همراه با دادخواست جلب ثالث تواماً به دفتر دادگاه تسلیم می كند.
۳)در جلسه ی اول كه به منظور رسیدگی به واخواهی تعیین شده است جهات و دلایل را اظهار و ظرف ۳ روز دادخواست به دادگاه بدهد .
۴)ضمن دادخواست واخواهی ( اعتراض ) درخواست جلب ثالث كند.

۳۰ . در صورتی كه مال غیر منقولی به نحو اشتراك در تصرف چند نفر باشد و بعضی از آنان مانع تصرف بعضی دیگر شود عمل آنان.....

۱)در حكم تصرف عدوانی است و مشمول مقررات راجع به دعاوی تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی است.
۲)در صورتی عدوانی محسوب می شود كه سهم هر یك معلوم باشد.
۳)تصرف عدوانی تلقی نمی شود زیرا هر یك از آنان در اجزای مال سهیم هستند.
۴)در حكم تصرف عدوانی است اما چون مالكیت طرفین مشاعی است دعوای رفع تصرف عدوانی مسموع نیست.

۳۱. هر گاه پس از صدور دستور موقت ادعای خواهان رد شود:

۱)خوانده می تواند ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی برای مطالبه خسارت طرح دعوا كند.
۲)خوانده می تواند ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ رای نهایی مطالبه ی خسارت كند و این درخواست تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.
۳)خوانده می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای نهایی برای مطالبه خسارت دعوا طرح كند.
۴)خوانده می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای نهایی مطالبه خسارت كند و این درخواست تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست .

۳۲. احكام مستند به اقرار در دادگاه :

۱)مطلقا قابل درخواست تجدید نظر است.
۲)مطلقا قابل درخواست تجدید نظر نیست.
۳)با رعایت حدنصاب قابل تجدید نظر است.
۴)قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر كننده حكم

۳۳. چنانچه پس از درخواست اعاده دادرسی پرونده با قبول درخواست اعاده دادرسی در دادگاه مطرح شود، كدام یك از گزینه های زیردرست است؟

۱)فقط دعوای ورود ثالث پذیرفته می شود.
۲)غیر از طرفین دعوی شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند داخل در دعوا شود.
۳)طبق قواعد عمومی آیین دادرسی مدنی امكان اقامه دعوای طاری وجود دارد.
۴)فقط دعوای متقابل پذیرفته می شود.

۳۴. آیا تصمیم دادگاه در مورد اعتراض ثالث اجرایی كه مستند به حكم قطعی یا سند رسمی نباشد( موضوع ماده ۴۷ قانون اجرای احكام مدنی ) قابل تجدید نظر است؟

۱)بله ، در همان دادگاه
۲)بله در دیوان كشور
۳)بله در دادگاه تجدیدنظر استان
۴)خیر

۳۵. در صورتی كه دعوا قبلا در دادگاه دیگری اقامه و مطرح رسیدگی باشد و با ایراد سبق طرح دعوی توسط خوانده در جلسه اول مواجه شود:

۱)دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می كند.
۲)دادگاه از رسیدگی به دعوی خودداری و پرونده را به دادگاهی كه دعوی در آن مطرح است ارسال می كند.
۳)دادگاه قرار رسیدگی توامان صادر می كند.
۴)دادگاه قرار رد دعوی صادر می كند.

۳۶. از دادگاه بدوی حكمی مبنی بررفع تصرف عدوانی صادر شده است ، این حكم :

۱)پس از ابلاغ قابل اجراست.
۲)بلافاصله قابل اجراست
۳)فقط پس از قطعیت قابل اجراست
۴)بلافاصله پس از صدور و با اخذ تامین از محكوم له قابل اجراست.

۳۷. در صورتی كه طرف دعوی تامینی بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد:

۱)دادگاه مكلف به رفع از اثر دستور موقت است.
۲)دادگاه در صورت مصلحت می تواند از دستور موقت رفع اثر نماید.
۳)دادگاه نمی تواند در هیچ حالتی از دستور موقت خود رفع اثر كند .
۴)دادگاه فقط در صورت رضایت خواهان دستور موقت ، از آن لغو اثر می كند.


۳۸. ثالثی كه به درخواست یكی از اصحاب دعوی جلب به دادرسی می شود چه موقعیتی دردادرسی دارد؟

۱)موقعیت خوانده
۲)موقعیت خواهان
۳)موقعیت گواه
۴)موقعیت خواهان یا خوانده حسب مورد

۳۹. چنانچه پس از صدور قرار تامین خواسته ظرف مهلت مقرر اقامه دعوی نشود:

۱)چنانچه مستند صدورقرار تامین سند رسمی باشد مجاز به رفع اثر نیست.
۲)دادگاه به درخواست خوانده از قرار تامین رفع اثر می كند.
۳)دادگاه مجاز به رفع اثر از قرار تامین نیست.
۴)دادگاه راساً از قرار تامین رفع اثر می كند.

۴۰. دلایلی كه برای اثبات ضمان قهری اقامه می شود تابع كدام قانون است؟

۱)قانون زمان اجرای حكم
۲)قانون زمان طرح دعوی
۳)قانون حاكم بر زمان تحقق واقعه ی موجب ضمان
۴)قانون زمان صدور حكم

حقوق تجارت

۴۱. به موجب قانون صدور چك در صورت صدور چك به وكالت مسوولیت پرداخت وجه آن به عهده كیست ؟

۱)فقط وكیل
۲)فقط موكل
۳)وكیل و موكل بالمناصفه
۴)وكیل و موكل متضامناً

۴۲. در مورد سفته ای كه فاقد امضاء متعهد ( صادر كننده ) است ظهر نویسان چه مسوولیتی دارند؟

۱)به دلیل فقدان امضای صادر كننده چنین سفته ای هیچ اعتباری ندارد.
۲)متعهد به علت فقدان امضاء مسوول نیست اما ظهرنویسان در برابر دارنده مسوول هستند.
۳)در صورت اعتراض عدم تادیه و طرح دعوی در مهلت قانونی ظهرنویسان مسوولیت دارند.
۴)بر اساس اصل استقلال امضاءها در برابر دارنده مسوولیت تضامنی دارند.

۴۳. داشتن كدام یك از دفاتر زیر برای تاجر الزامی نیست؟

۱)دفتر دارایی
۲)دفتر روزنامه
۳)دفتر كپیه
۴)دفتر ترازمالی ماهانه

۴۴. در شركت سهامی عام امضاء ورقه تعهد سهم :

۱)به خودی خود مستلزم قبول تصمیمات هیات مدیره است.
۲)منحصراً مستلزم قبول تصمیمات مجامع عمومی است.
۳)به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی است.
۴)به خودی خود مستلزم قبول تصمیمات مجامع عمومی و هیات مدیره است.

۴۵. آیا درخواست ورشكستگی بعد از انحلال شركت امكان پذیر است ؟

۱)خیر، چون بعد از انحلال شخصیت حقوقی شركت از بین می رود.
۲)بله ، چون شركت تا ختم تصفیه دارای شخصیت حقوقی است.
۳)در شركت های تضامنی امكان پذیر نیست.
۴)در شركت های سهامی امكان پذیر نیست.

۴۶. در صورتی كه مرسل الیه مخارج و سایر وجوهی را كه متصدی حمل و نقل بابت مال التجاره مطالبه می نماید قبول نكند، در این فرض متصدی حمل ونقل دارای چه حقی است ؟

۱)تملك
۲)حبس
۳)ترهین
۴)فروش

۴۷. شركت سهامی چه زمانی شخصیت حقوقی پیدا می كند ؟

۱)پس از تعهد كلیه سهام شركت
۲)پس از قبول سمت مدیران و بازرسان
۳)پس از ثبت و اعلان در جراید
۴)پس از ثبت و اعلان در روزنامه رسمی

۴۸. انتخاب اشخاص حقوقی به عنوان مدیر شركت های سهامی :

۱)فقط در موارد خاص امكان پذیر است.
۲)در هر حال امكان پذیر است.
۳)به هیچ وجه امكان پذیر نیست.
۴)در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده امكان پذیر است.

۴۹. قائم مقام تجارتی در چه صورتی منعزل است؟

۱)با جحر رئیس تجارت خانه
۲)با فوت رئیس تجارت خانه
۳)با انحلال شركت تجاری
۴)هر سه مورد صحیح است.

۵۰. اگر مال التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل در چه صورتی مسوول است؟

۱)در صورتی كه ثابت كند تعدی و تفریط نكرده است ، مسوول نیست .
۲)در صورتی مسوول است كه نتواند ثابت كند كه تلف مربوط به حوادثی بوده كه هیچ متصدی مواظبی نمی توانست از آن جلوگیری كند.
۳)در صورتی مسوول است كه ثابت شود تعدی و تفریط كرده است .
۴)مطلقا مسوول است.

۵۱. معاملات تاجر ورشكسته در فاصله بین صدور حكم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی و حكم بر بطلان یا فسخ آن :

۱)در صورتی كه ضرر وارد شود حتی بدون قصد اضرار هم باطل است.
۲)در صورتی كه به قصد اضرار به طلبكاران باشد و واقعا هم ضرر وارد شود باطل است
۳)در هر حال صحیح است.
۴)مطلقا باطل است.

۵۲. چنانچه شركتی تجاری تشكیل شود و امور تجارتی خود را به صورت یكی از شركت های مذكور در قانون تجارت درنیاورد تابع چه مقرراتی است؟

۱)تا بع مقررات شركت های سهامی خاص است.
۲)تابع مقررات قانون مدنی است.
۳)تابع احكام راجع به شركت های تضامنی است و شركت تضامنی محسوب می شود.
۴)تابع اساسنامه شركت است هرچند منطبق با هیچ یك از شركت های قانونی نباشد.

۵۳. مطابق قانون تجارت در شركت های سهامی انتقال سهام با نام چگونه صورت می گیرد؟

۱) با ثبت در دفتر سهام شركت
۲)با سند رسمی
۳)با قبض و اقباض
۴)با پشت نویسی ورقه سهام

۵۴. تغییر و اصلاح طرح اساسنامه با چه مرجعی است ؟

۱)مجمع عمومی فوق العاده
۲)مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
۳)مجمع عمومی موسس
۴)مجمع عمومی عادی

۵۵. اگر كسی كه برات در وجه او صادر شده است بدون نوشتن هیچ مطلبی فقط پشت سند را امضاء كند و آن را دراختیار دیگری قرار دهد:

۱)ظهر نویسی دلالت بر وثیقه گذاشتن سند دارد.
۲)ظهر نویسی حاكی از انتقال سند است.
۳)ظهر نویسی دلالت بروكالت دادن به گیرنده جهت وصول دارد.
۴)ظهر نویسی ضمانت تلقی می گردد.

۵۶. در صورتی كه تاریخ توقف تاجر در حكم ورشكستگی قید نشده باشد تاریخ توقف تاجر چه زمانی محسوب می شود؟

۱)تاریخ قطعیت حكم ورشكستگی
۲)تاریخ شروع به اجرای حكم ورشكستگی
۳)تاریخ طرح دعوی در محكمه
۴)تاریخ صدور حكم ورشكستگی

۵۷. آیا در اجرای چك از طریق ثبت می توان علیه ظهرنویس اقدام كرد؟

۱)خیر
۲)بله ، اگر مدت ۱۵ روز از صدور گواهی عدم پرداخت نگذاشته باشد.
۳)بله ، اگر مدت ۶ ماه از زمان صدور گواهی عدم پرداخت نگذاشته باشد.
۴)بله ، زیرا وی ( ظهر نویس) مسوولیت پرداخت وجه چك را پذیرفته است.

۵۸. مسوولیت موسسین شركت سهامی نسبت به اعمال و اقداماتشان به منظور تاسیس و ثبت شركت چگونه است ؟

۱) تضامنی
۲)به نسبت مبلغ پذیری نویسی شده
۳)به تساوی
۴)به نسبت سهام

۵۹. كسی كه چك پس از ارائه به بانك و صدور گواهی عدم پرداخت ( برگشت ) به وی منتقل شده است :

۱)مطلقا حق تعقیب كیفری ندارد.
۲)فقط حق دارد از طریق اجرای ثبت تقاضای صدور اجرائیه كند.
۳)چنانچه انتقال با سند رسمی باشد از كلیه ی حقوق قانونی بهره مند است.
۴)در صورتی كه انتقال قهری باشد از كلیه حقوق قانونی بهره مند است.

۶۰. كدام گزینه در مورد مطالبه ی وجه برات صحیح است؟

۱)دادگاه می تواند به مدیون مهلت بدهد ولی مجاز به قرار اقساط نیست.
۲)دادگاه نمی تواند بدون موافقت طلبكار به مدیون مهلت بدهد.
۳)دادگاه راساً می تواند مهلت عادله بدهد.
۴)دادگاه می تواند به درخواست مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط بدهد .

اصول استنباط

۶۱. برابر ماده ۲۷۷ قانون مدنی :'' متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاكم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط بدهد'' ، عبارت '' ولی حاكم می تواند ...'' چه عنوانی دارد؟

۱)مخصص منفصل لفظی
۲)مخصص متصل استثنایی
۳)مخصص منفصل شرطی
۴)مخصص متصل شرطی

۶۲. ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی كه می گوید :'' هر كس مدعی حقی باشدباید آن را اثبات كند...'' ریشه در چه اصلی دارد؟

۱)استصحاب
۲)اشتغال
۳)صحت
۴)عدم

۶۳. ماده ۳۷۷ قانون مدنی مقرر داشته :'' هر یك از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری كند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود...'' تسلیم هر یك از عوضین چه نوع واجبی است؟

۱)واجب مضیق
۲)واجب مشروط
۳)واجب عینی تعبدی
۴)واجب عینی توصلی

۶۴. هرگاه شخصی زوجه و پدری فقیر دارد كه باید مخارج هر دو را مطابق مادتین ۱۱۰۶ و ۱۲۰۰ قانون مدنی بپردازد ولی تنها مخارج یك نفرشان را می تواند تامین كند . طبق ماده ۱۲۰۳ آن قانون پرداخت نفقه زوجه بر نفقه پدر مقدم است. این وضعیت مصداق چیست؟

۱) تعارض واقعی
۲)تعارض ظاهری
۳)تزاحم
۴)تخصیص

۶۵. بند ۳ ماده۳۶۲ قانون مدنی می گوید:'' عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید'' این الزام مصداق چه نوع واجبی است؟

۱)اصلی
۲)تبعی
۳)تخییری
۴)تعبدی

۶۶. ماده ۸۷۴ قانون مدنی گوید: '' اگر اشخاصی كه بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یكی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط آنكه فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می برد '' حكم این ماده مبتنی بر چیست؟

۱)قاعده یقین با شك ساری
۲)اصل استصحاب
۳)اصل عدم قرینه
۴)اصل تاخر حادث

۶۷. ماده ۶۷ قانون مدنی گوید: '' مالی كه قبض و اقباض آن ممكن نیست وقف آن باطل است'' از این ماده نتیجه می گیریم كه قبض در عقد وقف :

۱)مقدمه صحت است.
۲)مقدمه علم است.
۳)مقدمه نفوذ است.
۴)مقدمه وجود است.

۶۸. برابر مادتین ۶۰۷ و ۶۲ قانون مجازات اسلامی مقاومت در برابر مامورین دولت حین انجام وظیفه جرم ولی مقاومت درمقابل تعرضات آنان جایز است . هر یك از این دو قسمت به ترتیب مصداق كدام گزینه است؟

۱)حكم واقعی ثانوی – حكم واقعی اولی
۲)حكم ظاهری – حكم واقعی
۳)حكم واقعی- حكم ظاهری
۴)حكم واقعی اولی – حكم واقعی ثانوی

۶۹. اصل سیزدهم قانون اساسی كه می گوید : '' ایرانیان زرتشتی ، كلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند ...'' بیانگر چه نوع مفهومی است؟

۱) غایت
۲)وصف
۳)شرط
۴)حصر

۷۰ . عبارت '' غیر مسلم '' برای وصی در ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی كه می گوید: '' ولی مسلم نمی تواند برای امور مولی علیه خود وصی غیر مسلم معین كند '' مصداق كدام اصطلاح است ؟

۱)مقید
۲)مخصص
۳)خاص
۴)ناسخ

۷۱. ماده ۸۷۶ قانون مدنی گوید: '' با شك در حیات حین ولادت حكم وراثت نمی شود '' مبنای حكم این ماده چیست ؟

۱)اصل عدم
۲)اصل برائت
۳)اصل استصحاب
۴)اصل احتیاط

۷۲. ماده ۲۴ قانون مدنی گوید: '' هیچ كس نمی تواند طرق و شوارع عامه و كوچه ها یی را كه آخر آنها مسدود نیست تملك نماید'' ازاین ماده دو مطلب فهمیده می شود اول قابل تملك نبودن كوچه غیر مسدود ، دوم قابل تملك بودن كوچه مسدود . هر یك از این دو حكم به ترتیب مصداق كدام اصطلاح است؟

۱)مفهوم موافق و مفهوم مخالف
۲)منطوق و مفهوم مخالف
۳)مفهوم موافق و منطوق
۴)منطوق و مفهوم موافق

۷۳. ماده ۱۸ قانون تخلفات اداری كه می گوید :'' كلیه وزارتخانه ها ،سازمان ها و موسسات ، شركت های دولتی و ... مشمول این قانون هستند'' واجد چه نوع عامی است ؟

۱)بدلی
۲)مجموعی
۳)استغراقی
۴)موارد ۲ و۳

۷۴. ماده ۹۶۱ قانون مدنی كه بعضی از مواردی را كه اتباع خارجه از حقوق مدنی متمتع نیستند بیان نموده ، نسبت به ماده ۹۵۸ آن قانون كه می گوید: '' هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود...'' مصداق كدام گزینه است؟

۱)ناسخ
۲)مقید
۳)مخصص منفصل
۴)مخصص متصل

۷۵. كدام اصل در علم اجمالی جاری است ؟

۱)احتیاط
۲)استصحاب
۳)برائت
۴)عدم

۷۶. ماده ۸۳۳ قانون مدنی كه گوید: '' ورثه موصی نمی تواند در موصی به تصرف كند مادام كه موصی له رد یا قبول خود را به آنها اعلام نكرده است '' دارای چه نوع مفهومی است؟

۱)مفهوم حصر
۲)مفهوم شرط
۳)مفهوم غایت
۴)مفهوم وصف

۷۷. حكم ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی كه مصادیق آرای قابل تجدید نظرخواهی را مشخص كرده است ، چه حكمی است ؟

۱) تخصیص اكثر است.
۲)مخصص منفصل عقلی است .
۳)مخصص منفصل لفظی است .
۴)مخصص متصل صفتی است .

۷۸. اصاله الصحه در ابواب معاملات به این معنی است كه :

۱)اگر معامله ای عرفا واقع شود و تردید باشد كه آیا دارای تمام شروط صحت بوده یا نه ، باید قائل به صحت شد.
۲)اگر در شرطیت امری در صحت یكی از عقود و ایقاعات تردید شود، باید آن شرط رعایت نشود.
۳)معاملات اعم از عقود و ایقاعات بر طبق اصاله الصحه باید دارای تمام شرایط و فاقد همه موانع صحت باشد .
۴)معاملات اصولا صحیح انجام شود ودر صورت تردید در صحت آن ، اصل صحت رعایت نشده است.

۷۹. شرط در '' اصطلاح علم اصول '' عبارت است از :

۱)مقدمه ای كه عدم آن مستلزم عدم ذی المقدمه گردیده ولی وجودش ملازم وجود ذی المقدمه نیست .
۲)جمله ای مركب از دو جمله و ادات شرط
۳)مقدمه ای كه وجودش موجب پیدایش ذی المقدمه می گردد.
۴)تعهدات تبعی كه در ضمن عقد قرارداد درج می گردد.

۸۰. ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی گوید: '' كسی ملزم به انفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد ...'' تمكن منفق نسبت به وجوب انفاق مصداق چه مقدمه ای است؟

۱) مقدمه صحت
۲)مقدمه وجوب
۳)مقدمه وجود
۴)مقدمه علم

حقوق جزا

۸۱. انجام كدام یك از اقدامات توسط مرتكب فاقد وصف مجرمانه است ؟

۱)تحصیل نمودن مال مسروقه
۲)حمل نمودن مال مسروقه
۳)قبول نمودن مال مسروقه
۴)مخفی نمودن مال مسروقه

۸۲. در كدام مورد معاذیر قانونی خاص تخفیف دهنده مجازات ها است ؟

۱)سرقت از مال مشترك
۲)اخفاء متهم از سوی والدین
۳)ضرورت
۴)جعل سندی كه وجود واقعی داشته و دارنده آن نسخه دیگری از آن جعل كرده است.

۸۳. كدام گزینه صحیح است؟

۱)عدم اعلام سرقت یا فقدان پلاك وسیله نقلیه موتوری جرم است.
۲)عدم اعلام سرقت وسیله موتوری جرم است
۳)عدم اعلام سرقت وسیله موتوری فقط از جانب مالك جرم است
۴)موارد ۱و ۲ صحیح است

۸۴. عدم ثبت كدام یك از وقایع زیر به موجب قانون مجازات اسلامی جرم نیست ؟

۱)نكاح دائم و منقطع
۲)نكاح دائم
۳)نكاح منقطع و فسخ نكاح
۴)طلاق و رجوع و نكاح دائم

۸۵. در صورتی كه شخصی یك مال غیر منقول را در دو مرحله با سند رسمی به دو شخص مختلف منتقل كند عمل او دارای كدام عنوان جزائی است؟

۱)خیانت در امانت
۲)فروش مال غیر
۳)معامله معارض
۴)كلاهبرداری

۸۶. كدام یك از انواع ورشكستگی جنبه ی جزائی دارد؟

۱)منحصرا ورشكستگی به تقصیر
۲)ورشكستگی به تقلب و به تقصیر
۳)ورشكستگی عادی و به تقلب و به تقصیر
۴)منحصراً ورشكستگی به تقلب

۸۷. دادگاه برای چه كسانی می تواند مجازات تتمیمی تعیین كند؟

۱)محكومین به حد
۲)محكومین به مجازات تعزیری
۳)محكومین به مجازات تعزیری یا بازدارنده
۴)محكومین به همه مجازات ها

۸۸. كدام یك از سرقت های ذیل سرقت مشدد محسوب نمی شود؟

۱)سرقت در راه ها و شرارع
۲)سرقت در مناطق طوفان زده
۳)سرقت در شب
۴)سرقت در محل تصادف رانندگی

۸۹. مهمترین تفاوت اختلاس و تصرف غیر قانونی در اموال دولتی در چیست ؟

۱) در نوع سپرده شدن اموال دولتی
۲)منقول بودن یا نبودن اموال
۳)در نوع اموال متعلق به سازمان ها
۴)در وجود قصد تملك در اختلاس و عدم آن در تصرف غیر قانونی

۹۰. اگر الف با اسلحه پر و با تصور خالی بودن آن به طرف ب تیراندازی كند و او را به قتل رساند:

۱)قتل عمد است
۲)قتل در حكم شبه عمد است
۳)قتل در حكم عمد است
۴)قتل شبه عمد است

۹۱. كدام عبارت صحیح نیست؟

۱)هرگاه بالغ نابالغ را بكشد قصاص نمی شود
۲)قتل در حال مستی مستوجب قصاص است
۳)اكراه در قتل مجوز قتل نیست
۴)قتل عمدی توسط دیوانه موجب ضمان عاقله است

۹۲. عنوان قانونی اتهام مامور دولت كه به واسطه بی مبالاتی ، اطلاعاتی را در اختیار دشمن قرار دهد، در حالی كه او به آموزش لازم داده شده است عبارت است از :

۱)جاسوسی
۲)تخلیه اطلاعاتی
۳)خیانت به كشور
۴)قرار دادن اطلاعات در اختیار دشمن

۹۳. در كدام یك از جرایم زیر بدون شكایت شاكی تعقیب كیفری آغاز نمی شود؟

۱)ربودن غیر مشمول عنوان سرقت
۲)سرقت آب و برق و گاز و تلفن
۳)دخالت در اموال مسروقه
۴)سرقت اموال تاریخی و فرهنگی

۹۴. در قطع لاله گوش در جنایت كه موجب زوال شنوایی شود:

۱)فقط دیه زوال شنوایی پرداخت می شود.
۲)فقط دیه لاله گوش پرداخت می شود.
۳)دو دیه كامل پرداخت می شود .
۴)دو جنایت محسوب شده و برای هر جنایت دیه آن جنایت پرداخت می شود.

۹۵. كدام یك از جرایم زیر قابل تعلیق است؟

۱)در معرض فروش قراردادن مشروبات الكلی
۲)معاونت در محاربه
۳)صدور چك از حساب مسدود
۴)ختلاس در صورتی مرتكب ، قبل از حكم مال را مسترد كند

۹۶. دریافت ربا در چه صورتی قابل مجازات نیست؟

۱)مسلمان از مسلمان
۲)مسلمان از كافر
۳)كافر از مسلمان
۴)كافراز كافر

۹۷. كدام یك از اعمال زیر فاقد وصف جزایی است؟

۱)قاچاق انسان
۲)صدور چك وعده دار
۳)قماربازی
۴)تكدی گری

۹۸. كدام یك از موارد زیر از نظر قانون گذار ، در مبحث سرقت ، سلاح محسوب نمی شود:

۱)اسید
۲)نارنجك
۳)پنجه بوكس
۴)تفنگ ساچمه زنی

۹۹. هر یك از مسوولین و مستخدمین دولتی كه زیاده بر مقدار مقرر قانونی مال یا وجهی را به نفع دولت اخذ كند:

۱)علاوه بر اینكه باید وجوه اضافی مسترد شود مرتكب یا آمر مستوجب مجازات نیز می باشد
۲)ملزم به استرداد وجوه اضافی به صاحب آن از مال خود است
۳)ملزم به استرداد وجه به صاحب آن و معادل آن به دولت به عنوان جریمه است
۴)دولت ملزم به استرداد وجوه اضافی است

۱۰۰ . چنانچه مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف پیدا كند و كسی در زمان اعتبار قانون سابق محكوم شده باشد:

۱)فقط رئیس قوه قضاییه می تواند تقاضای تخفیف كند
۲)دادگاه راساً تخفیف را اعمال خواهد كرد
۳)محكوم علیه باید درخواست اعاده دادرسی كند
۴)دادستان تقاضای تخفیف می كند و دادگاه مكلف به قبول تقاضاست

آئین دادرسی كیفری

۱۰۱. قرار عدم خروج متهم از كشور ...

۱)ظرف مدت ۱۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است.
۲)ظرف مدت ۲۰ روز قابل اعتراض دردادگاه صادر كننده قرار است.
۳)قابل اعتراض نیست.
۴)ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است.

۱۰۲. حضور هیات منصفه در جرایم مطبوعاتی...

۱)در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم است.
۲)در تحقیقات مقدماتی لازم نیست ولی در صدور قرارهای قانونی لازم است
۳)در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست
۴)در تحقیقات مقدماتی لازم است ولی در صدور قرارهای قانونی لازم نیست.

۱۰۳. در مراكز استان چه كسی بر دادسرا نظارت و ریاست اداری دارد؟

۱)دادستان
۲)دادستان كل كشور
۳)رییس دادگستری شهرستان مركز استان
۴)رئیس كل دادگستری استان

۱۰۴. درخواست صدور قرار ترك محاكمه از سوی چه كسی مقدور است؟

۱)از سوی دادستان
۲)از سوی وكیل متهم
۳)از سوی مدعی
۴)از سوی متهم

۱۰۵. قرار بازداشت موقت صادر شده از سوی بازپرس چه زمانی معتبر خواهد بود؟ زمانی كه :

۱)به تایید دادستان محل برسد.
۲)به تایید دادگاه عمومی برسد.
۳)به تایید دادگاه كیفری استان برسد.
۴)نیازی به تایید نمی باشد.

۱۰۶. هرگاه فردی متهم به ارتكاب جرم زنای محصنه و آدم ربایی باشد به اتهامات وی در چه دادگاهی رسیدگی می شود و مرجع تجدیدنظر از آراء صادره كدام است؟

۱)به اتهام زنای محصنه در دادگاه كیفری استان و آدم ربایی در دادگاه عمومی – دیوان عالی كشور ودادگاه تجدید نظر استان
۲)به اتهام زنای محصنه در دادگاه كیفری استان و آدم ربایی در دادگاه عمومی – دیوان عالی كشور
۳)به هر دو اتهام در دادگاه كیفری استان – دیوان عالی كشور
۴)به هردو اتهام دردادگاه كیفری استان – دیوان عالی كشور و دادگاه تجدید نظر استان

۱۰۷. ضرر وزیان قابل مطالبه توسط مدعی خصوصی در قانون آیین دادرسی كیفری عبارت است از ك

۱)ضرر و زیان مادی و عدم النفع
۲)ضرر و زیان مادی و معنوی
۳)ضرر و زیان مادی و منافع ممكن الحصول
۴)ضرر و زیان مادی ، عدم النفع و منافع ممكن الحصول

۱۰۸. رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی در صلاحیت كدام دادگاه است؟

۱)انقلاب
۲)نظامی
۳)عمومی
۴)كیفری استان

۱۰۹. چنانچه وكیل تسخیری متهم كه از طرف دادگاه تعیین شده برادرزاده متهم باشد.....:

۱)متهم حق درخواست تغییر او را ندارد
۲)متهم حق درخواست تغییر او را دارد و در صورت موافقت ، دادگاه وكیل تسخیری دیگری تعیین خواهد كرد.
۳)با موافقت وكیل تسخیری دادگاه وكیل دیگری برای متهم انتخاب خواهد كرد.
۴)متهم حق در خواست تغییر او را دارد و در این صورت دادگاه مكلف است تقاضای او را بپذیرد و وكیل دیگری تعیین نماید.

۱۱۰. كدام یك از موارد ذیل از موارد موقوفی تعقیب نیست ؟

۱)فوت متهم
۲)گذشت شاكی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت
۳)نسخ مجازات قانونی
۴)مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده

۱۱۱. قرار منع پیگرد صادر شده از جانب بازپرس ، مورد مخالفت دادستان قرار می گیرد ، مرجع حل اختلاف كدام است؟

۱)دیوان عالی كشور
۲)دادگاه عمومی حقوقی
۳)دادگاه عمومی جزائی
۴)دادگاه تجدیدنظر استان

۱۱۲. رسیدگی به جرایم قتل ارتكابی از سوی اطفال در صلاحیت كدام مرجع است ؟

۱)دادگاه اطفال
۲)دادگاه عمومی
۳)دادگاه كیفری استان
۴)دادگاه تجدید نظر

۱۱۳. فردی كه متهم به ارتكاب قتل عمدی و سرقت تعزیری است :

۱)به هر دو اتهام دردادگاه عمومی رسیدگی می شود.
۲)به هر دو اتهام وی در دادگاه كیفری استان رسیدگی می شود.
۳)ابتداً به سرقت در دادگاه عمومی و به قتل در دادگاه كیفری استان رسیدگی می شود.
۴)بدواً به قتل در دادگاه كیفری استان و سپس به سرقت در دادگاه عمومی رسیدگی می شود.

۱۱۴. رسیدگی به جرایم اسید پاشی در صلاحیت كدام دادگاه است؟

۱)عمومی محل
۲)كیفری استان
۳)انقلاب
۴)نظامی

۱۱۵. اگر بیشتر متهمین در حوزه قضائی دادگاه كیفری دیگری مقیم باشند، چه قراری از دادگاه صالح به رسیدگی ممكن است صادر شود؟

۱)قرار احاله دادرسی
۲)قرار اناطه
۳)قرار عدم صلاحیت
۴)قرار امتناع از رسیدگی

۱۱۶. رسیدگی به اتهام غیبت از خدمت وظیفه عمومی در صلاحیت كدام دادگاه است ؟
۱)انقلاب
۲)نظامی ۲
۳)نظامی ۱
۴)عمومی جزایی

۱۱۷. در كدام یك از موارد زیر حكم نقض بلا ارجاع می شود؟

۱)اشتباه قاضی در تعیین مجازات
۲)نقص تحقیقات
۳)مرور زمان
۴)عدم رعایت صلاحیت از سوی دادگاه صادر كننده رای

۱۱۸. مبدا مرور زمان كیفری در جرائم مشمول مرور زمان چه تاریخی است؟

۱)تاریخ صدور كیفرخواست
۲)حسب مورد تاریخ وقوع جرم یا اولین اقدام تعقیبی
۳)از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی
۴)تاریخ اعلام شكایت

۱۱۹. در صورتی كه بازپرس قرار اناطه كیفری صادر كند این قرار:

۱)از طرف دادستان، شاكی و متهم قابل اعتراض است.
۲)فقط از طرف متهم قابل اعتراض است.
۳)از طرف دادستان و شاكی قابل اعتراض است.
۴)قابل اعتراض نیست.

۱۲۰ . در محاكم كیفری متهم می تواند:

۱)هر چند نفر وكیل كه بخواهد داشته باشد.
۲)دو نفر وكیل مدافع داشته باشد.
۳)منحصراً یك وكیل مدافع داشته باشد.
۴)سه نفر وكیل مدافع داشته باشد.


پاسخنامه آزمون وكالت ۱۳۸۸


حقوق مدنی

۱......۳
۲......۱
۳......۱
۴......۲
۵......۴
۶......۱
۷......۳
۸......۱
۹......۱
۱۰....۳
۱۱.....۱
۱۲....۴
۱۳....۴
۱۴....۳
۱۵....۱
۱۶....۱
۱۷....۲
۱۸.....۱
۱۹.....۴
۲۰....۱

آیین دادرسی مدنی

۲۱.....۲
۲۲.....۱
۲۳....۴
۲۴....۲
۲۵....۱
۲۶....۳
۲۷.....۳
۲۸.....۳
۲۹.....۲
۳۰.....۱
۳۱.....۱
۳۲.....۴
۳۳....۲
۳۴....۳
۳۵....۲
۳۶....۲
۳۷.....۲
۳۸.....۱
۳۹....۲
۴۰....۲

حقوق تجارت

۴۱.....۴
۴۲.....۱
۴۳.....۴
۴۴.....۳
۴۵.....۲
۴۶....۲
۴۷.....۲
۴۸.....۲
۴۹.....۳
۵۰.....۲
۵۱.....۲
۵۲.....۳
۵۳....۱
۵۴....۳
۵۵....۲
۵۶....۴
۵۷....۱
۵۸....۱
۵۹....۴
۶۰....۲

اصول استنباط

۶۱....۲
۶۲....۴
۶۳....۲
۶۴....۳
۶۵....۱
۶۶....۴
۶۷.....۱
۶۸.....۴
۶۹.....۴
۷۰.....۱
۷۱.....۱
۷۲.....۲
۷۳.....۳
۷۴....۳
۷۵....۱
۷۶....۳
۷۷.....۱
۷۸....۱
۷۹....۱
۸۰....۲

حقوق جزا

۸۱....۲
۸۲....۲
۸۳....۴
۸۴....۳
۸۵....۳
۸۶....۲
۸۷....۳
۸۸....۲
۸۹.....۴
۹۰....۲
۹۱....۱
۹۲.....۲
۹۳.....۴
۹۴.....۴
۹۵....۴
۹۶.....۲
۹۷....۲
۹۸....۱
۹۹....۱
۱۰۰....۳

آئین دادرسی كیفری

۱۰۱....۴
۱۰۲....۳
۱۰۳....۴
۱۰۴....۳
۱۰۵....۱
۱۰۶....۳
۱۰۷....۳
۱۰۸....۱
۱۰۹....۴
۱۱۰....۲
۱۱۱....۳
۱۱۲....۳
۱۱۳....۲
۱۱۴....۲
۱۱۵....۱
۱۱۶....۴
۱۱۷....۳
۱۱۸....۲
۱۱۹....۳
۱۲۰....۱