تبلیغات
سایت تخصصی اخبار ومطالب حقوقی «حقوق یار» حقوقدانان سابق - دانلود قانون ایین دادرس دادگاهای عمومی و انقلاب در امر كیفری
 این مجموعه شامل
علائم اختصاری
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ، کتاب دوم – در امور کیفری – کلیات مواد ۱تا۱۴   کتاب دوم – در امور کیفری  کلیات
ضابطین دادگستری و تکالیف آنان مواد ۱۵ تا۲۵   باب اول  کشف جرم و تحقیقات مقدماتی ( ۱۹ )    فصل اول – ضابطین دادگستری و تکالیف آنان
* اختیارات دادرس و قاضی تحقیق مواد۲۶ تا ۴۵   فصل دوم – اختیارات دادرس دادگاه و قاضی تحقیق  مبحث اول – شروع به رسیدگی و قرار بازداشت
مبحث دوم – رد دادرسان و قضات تحقیق
مبحث سوم – صلاحیت دادگاه
مبحث چهارم – احاله
مبحث پنجم – شروع و کیفیت تحقیقات
مبحث ششم – معاینه محل و تحقیقات محلی
فصل سوم – تفتیش و بازرسی منازل و اماکن
فصل چهارم – بازجویی و اخذ تامین  مبحث اول – احضار و بازجویی متهم
مبحث دوم – قرار تامین
فصل پنجم – شاهد ، ( ۱۳۶ ) شهادت ، جرح و تعدیل شهود ( ۱۳۷ )  مبحث اول – احضار شهود تحقیق و مطلعین
مبحث دوم – جرح و تعدیل شهود
فصل ششم – مرور زمان ( ۱۴۴ ) در مجازاتهای بازدارنده
باب دوم  کیفیت محاکمه  فصل اول – اقدامات قاضی پس از ختم تحقیقات
فصل دوم – وکالت در دادگاهها
فصل سوم – ترتیب رسیدگی ( و صدور رای)
فصل چهارم – رای غیابی
فصل پنجم – ترتیب رسیدگی به جرائم اطفال
باب سوم  تجدیدنظر احکام ( ۲۰۳ )  فصل اول – کلیات
فصل دوم – کیفیت رسیدگی در دادگاههای تجدیدنظر استان
فصل سوم – دیوان عالی کشور و هیات عمومی
باب چهارم  اعاده دادرسی
باب پنجم  اجرای احکام ( ۲۴۰ )  فصل اول – احکام لازم الاجراء
فصل دوم – ترتیب اجرای احکام
باب ششم  هزینه دادرسی
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب  مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ بااصلاحات و الحاقات بعدی
بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۸۰۰۹ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۱ رئیس قوه قضائیه
* بخشنامه شماره ۱/۷۸/۸۶۹۱ مورخ ۷/۸۹/۱۳۷۸ رئیس قوه قضائیه
بخشنامه شماره ۱/۹۱۹۵ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۷۱ رئیس قوه قضائیه
بخشنامه شماره م ۱۴۸۸۹/ مورخ ۴/۱۰/۱۳۷۲ رئیس قوه قضائیه
* بخشنامه شماره ۱/۸۱/۱۳۳۹۴ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۱ رئیس قوه قضائیه
* بخشنامه شماره ۱/۸۱/۷۶۶۱ مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۱ رئیس قوه قضائیه
* فرم های ضمیمه بخشنامه شماره ۱/۸۰/۲۸۱ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۰ رئیس قوه قضاییه
متن حقوق اساسی بشر توسط کوروش پادشاه باستانی ایران

http://lawtoday.ir/wp-content/uploads/2010/06/kayfary88.zip

پسورد:www.lawtoday.ir