تبلیغات
سایت تخصصی اخبار ومطالب حقوقی «حقوق یار» حقوقدانان سابق - دانلود كتابهای حقوقی و قوانین2

ردیف

نام کتاب

توضیحات

موضوع

حجم

دریافت

1

دادرسی

دادرسی نخستین

حقوقی

380 KB

دانلود

2

قوانین کیفیت محاکمه

رای غیابی واقدامات قاضی

حقوقی

152 KB

دانلود

3

داوری

ماده قانونهای داوری

حقوقی

134 KB

دانلود

4

حقوق بیمار به دکتر

10 حقوق بیمار

حقوقی

32 KB

دانلود
ردیف

نام کتاب

توضیحات

موضوع

حجم

دریافت

1

قانون اساسی ایران

با چهارده فصل مختلف

حقوقی

282 kB

دانلود

2

آیین راهنمایی و رانندگی

قوانین و مجازات وسائط نقلیه

حقوقی

307 kB

دانلود

3

قوانین ازدواج

گواهی پزشک , انکار زوجیت و...

حقوقی

252 kB

دانلود

4

بیمه های اجباری

مسولیت مدنی

حقوقی

101 kB

دانلود

ردیف

نام کتاب

توضیحات

موضوع

حجم

دریافت

1

قوانین تجدید نظر

مهلت دادخواست و تجدید نظر

حقوقی

171 KB

دانلود

2

قوانین نیروهای مسلح

انواع مجازات

حقوقی

240 KB

دانلود

ردیف

نام کتاب

توضیحات

موضوع

حجم

دریافت

1

قانون چک

متن کامل و آخرین ویرایش

حقوقی

234 KB

دانلود

2

برابری قصاص

آیت الله صانعی

حقوقی

664 KB

دانلود

3

وکالت در دعاوی

انتخاب و اختیارات

حقوقی

108 KB

دانلود

4

دیه سقط جنین

احکام و شرایط

حقوقی

87 KB

دانلود