تبلیغات
سایت تخصصی اخبار ومطالب حقوقی «حقوق یار» حقوقدانان سابق - کتابچه های آموزشی(حقوقی)

کتابچه های آموزش حقوق به زبان ساده

شماره

عنوان

حجم

0046

حقوق به زبان ساده در جرایم علیه اموال

229 KB

0047

حقوق به زبان ساده در جرایم علیه آسایش عمومی

247 KB

0048

آشنایی با اصطلاحات حقوقی (مدنی-کیفری)

1.06 MB

0049

آشنایی با مراجع شبه قضایی و سازمان های تابعه دادگستری

193 KB

0050

حقوق به زبان ساده در داد و ستد و امور بازرگانی

414 KB

0051

حقوق به زبان ساده در امور حسبی

194 KB

0052

حقوق به زبان ساده - چگونگی احقاق حق در مراجع جزایی

319 KB

0053

حقوق به زبان ساده در جرایم علیه اشخاص

250 KB

0054

حقوق به زبان ساده در موضوعات خانواده

1.08 MB

0055

حقوق به زبان ساده در موضوعات مدنی

132 KB

0056

حقوق به زبان ساده - چگونگی احقاق حق در محاکم حقوقی

411 KB

0057

حقوق به زبان ساده در موضوعات عمومی

320 KB

0058

حقوق به زبان ساده - آشنایی با مراجع قضایی

234 KB

0181

رسیدگی به تخلفات در خصوص تغییر وضعیت خودرو

214 KB

0182

رسیدگی به اتهام بدحجابی در ملاء عام

183 KB

0184

اجرای احکام مدنی

169 KB

0185

رسیدگی به دعوی خلع ید از مال غیر منقول

238 KB

0187

رسیدگی به دعاوی ممانعت از حق و مزاحمت

234 KB

0190

رسیدگی به درخواست تامین دلیل

68.4 KB

0191

رسیدگی به اتهام رانندگی بدون پروانه

69.3 KB

0192

مهر و موم ترکه، رفع مهر و موم، صورت برداری و تحریر

116 KB

0196

چگونگی تنظیم سازش نامه در امور کیفری

94.7 KB

0197

بررسی بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دول

68.7 KB

0198

منشور اخلاقی و رفتار قضایی پیامبر اعظم

383 KB

0199

رسیدگی به دعوی تخلیه اماکن مسکونی

177 KB

0200

اهم صلاحیت های جزائی و مدنی شوراهای حل اختلاف

201 KB

0212

آشنایی با اوراق قضایی

219 KB

0219

موانع تعقیب دعوی عمومی

214 KB

0220

تعریف دعوی و تفکیک از امور حسبی

146 KB

0221

جرایم علیه اشخاص و اموال

197 KB

0222

اقسام دلایل در اثبات دعاوی مدنی

193 KB

0223

رسیدگی به مطالبه وجه اسناد

9.69 MB

0241

رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی

97.7 KB

0242

رسیدگی به اعتراض برگه های جریمه موضوع تخلفات رانندگی

70.3 KB

0252

چگونگی استفاده از نظریه کارشناسی در دعاوی مدنی

180 KB

0253

آیین دادرسی دفاتر مراجع قضایی

116 KB

0254

رسیدگی مدنی در شورای حل اختلاف

564 KB

0255

سوالات و پاسخهای مطروحه در کمیسیون پاسخگویی به سوالات

1.3 MB

0256

رسیدگی به دعوی الزام به انجام تعهدات و شروط

301 KB

0298

رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

155 KB

منبع